STRAFFESAKER

 

DEKNING AV UTGIFTER TIL ADVOKAT

I STRAFFESAKER

 

Den som er tiltalt i straffesak har rett til å få dekket utgifter til forsvarer i forbindelse med saken. Rett til å få dekket utgiftene til forsvarer gjelder i hovedregel etter at tiltale er tatt ut. 

 

Utover dette kan det begjæres at utgifter til forsvarer dekkes i spesielle tilfeller etter søknad. 

 

På etterforskingsstadiet dekker det offentlige salær i forbindelse med varetektsfengsling. Det offentlige dekker og utgifter i saker hvor  det foretas tilrettelagt avhør av barn, i de tilfeller hvor det utferdiges siktelse. Ved behov for bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) utover dette må klienten vanligvis dekke salæret selv, men kan kreve utgiftene erstattet hvis saken henlegges. 

Fornærmede i alvorlige straffesaker har krav på bistandsadvokat. Dette gjelder i saker som gjelder seksuallovbrudd og saker som faller inn under bestemmelsen om vold i nære relasjoner.

 

Det kan gis rett til bistandsadvokat også i en del andre saker hvor det etter en konkret vurdering kan oppnevnes advokat etter søknad. Også etterlatte i straffesaker har krav på bistandsadvokat.

I saker hvor en fornærmet har krav på bistandsadvokat dekkes utgiftene til advokat av det offentlige. Retten til advokat gjelder gjennom hele saken fra anmeldelse til dom. Fornærmede har i disse sakene også rett til dekning av utgiftene til advokat i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning.

Ta kontakt

Innenfor området som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner har fornærmede krav på fri rettshjelp og til advokatbistand for å få rådgivning om spørsmål av betydning for om saken skal anmeldes.

 

Rett til fri rettshjelp gjelder i de samme sakstyper som hvor fornærmede har krav på bistandsadvokat hvis saken anmeldes.

Den som har tap og utgifter som følge av straffbare forhold, som retter seg mot person, har krav på fri rettshjelp og dekning av advokatutgifter for å få fremsette erstatningskrav i straffesaken. 

I saker hvor fornærmede ikke har krav på bistandsadvokat kan fornærmede ha krav på fri rettshjelp til søknad om voldsoffererstatning.

 

Dette gjelder i de tilfeller inntekt eller formue ikke overstiger grensen som er satt for fri rettshjelp.

Ved søknad om voldsoffererstatning kan det også sendes søknad om dekning av advokatutgifter i forbindelse med søknaden til Kontoret for Voldsoffererstatning.

En eventuell innvilgelse av dekning av advokatutgifter helt eller delvis, forutsetter at søknaden om erstatning fører frem.

Ta kontakt