STRAFFESAKER

 

DEKNING AV UTGIFTER TIL ADVOKAT

I STRAFFESAKER

 

Den som er tiltalt i straffesak har rett til å få dekket utgifter til forsvarer i forbindelse med saken av det offentlige. Rett til å få dekket utgiftene til forsvarer gjelder i hovedregel etter at tiltale er tatt ut. 

 

På etterforskingsstadiet dekker det offentlige utgifter til advokat i forbindelse med varetektsfengsling. Det offentlige dekker og utgifter i saker hvor  det foretas tilrettelagt avhør av barn, i de tilfeller hvor det utferdiges siktelse.

 

Utover dette kan den som er anmeldt søke tingretten om at utgifter til forsvarer dekkes av det offentlige under etterforskningen. Dette innvilges ut fra konkret vurdering ut fra hvorvidt sakens alvor eller siktedes personlige forhold tilsier dette. 

 

Jeg kan bistå deg med vurdering av om du kan ha har krav på forsvarer, og i så fall bistå med søknad.

 

Ved behov for advokatbistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) utover dette, må klienten vanligvis dekke utgiftene til advokat selv, men kan kreve utgiftene erstattet hvis saken henlegges. 

Fornærmede i alvorlige straffesaker har krav på bistandsadvokat. Dette gjelder i saker som gjelder seksuallovbrudd og saker som faller inn under bestemmelsen om vold i nære relasjoner.

 

Det kan gis rett til bistandsadvokat også i en del andre saker hvor det etter en konkret vurdering kan oppnevnes advokat etter søknad. Også etterlatte i straffesaker har krav på bistandsadvokat.

I saker hvor en fornærmet har krav på bistandsadvokat dekkes utgiftene til advokat av det offentlige. Retten til advokat gjelder gjennom hele saken fra anmeldelse til dom. Fornærmede har i disse sakene også rett til dekning av utgiftene til advokat i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning.

Ta kontakt

Innenfor området som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner har fornærmede krav på fri rettshjelp og til advokatbistand for å få rådgivning om spørsmål av betydning for om saken skal anmeldes.

 

Rett til fri rettshjelp gjelder i de samme sakstyper som hvor fornærmede har krav på bistandsadvokat hvis saken anmeldes.

Den som har tap og utgifter som følge av straffbare forhold, som retter seg mot person, har krav på fri rettshjelp og dekning av advokatutgifter for å få fremsette erstatningskrav i straffesaken. 

Den som har vært utsatt for uberettiget straffeforfølgning der saken henlegges eller rettsforfølgningen ender med frifinnende dom har krav på fri rettshjelp ved fremsettelse av søknad om erstatning fra staten.

Ta kontakt for vurdering.

Ta kontakt