PRISER

 

VÅRE PRISER

I henhold til forskrift fra Konkurransetilsynet skal den ervervsdrivende, så langt det er praktisk mulig, opplyse om prisene for de tjenester som utføres. For advokattjenester er det ikke mulig å sette opp noen konkret prisliste, all den tid prisene ikke er standardisert.

 

Advokatsalærer beregnes i utgangspunktet etter registrert medgått tid til oppdraget, varierende av sakens kompleksitet og klientens betalingsevne.

 

I dette firmaet beregner salær etter en timesats på mellom offentlig salærsats på kr. 1215,- og kr 1800,- pluss mva. For øvrig kan salæret til en viss grad justeres etter oppnådd resultat, ved særlig vanskelighetsgrad eller liknende.

 

Reiser i forbindelse med oppdraget kreves dekket etter offentlige regulativ. Ved en rekke rettergangsskritt - rettere sagt de fleste - tilkommer det gebyrer til det offentlige i tillegg til advokatsalæret.

 

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktig, og det vil bli beregnet et tillegg på 25% mva både ifht. salæret og utlegg i saken. Enkelte gebyrer/avgifter til det offentlige er avgiftsfrie.