FAGOMRÅDER

ADVOKAT RYE-HOLMBOE AS

 

 Jeg har lang erfaring i arbeid med straffesaker og har mitt hovedarbeidsfelt som forsvarer.

 

Jeg utfører alle forsvareroppdrag personlig. Ved valg av meg som forsvarer er du sikret den beste bistand i din sak.

 

Jeg er fast forsvarer i Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. 

 

Jeg har tidligere hatt verv som fast bistandsadvokat over mange år. Jeg har lang erfaring med dette. Jeg påtar meg bistandsadvokatoppdrag. 

 

Jeg jobber videre med saker som gjelder foreldretvister og barnevern.

 

 

STRAFFESAKER

Jeg har lang erfaring med straffesaker og ivaretar alle oppdrag personlig. Dette sikrer at du får den beste oppfølgning av din sak hos meg.

 

Jeg har jobbet innen straffesaksfeltet siden 1994 og kjenne alle sider av systemet. 

 

Fra 2019 har jeg i all hovedsak jobbet som forsvarer og har verv som fast forsvarer ved Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

 

Jeg har tidligere jobbet som politiadvokat ved Troms politidistrikt i perioden fra 1994 til 2005. I 2005 startet jeg advokatpraksis og har som advokat i hovedsak jobbet innenfor strafferettsområdet.

 

Fra 2011 til 2018 hadde jeg verv som fast bistandsadvokat for Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

 

Gjennom mitt arbeid har jeg omfattende erfaring med alle sider av straffesakene, og jeg følger opp alle oppdrag personlig. 

Dette sikrer at mine klienter får den aller beste bistand.

 

Ta kontakt

BISTAND STUDENTER

Jeg yter bistand til studenter som anklages for eksamensjuks.


Jeg har lang erfaring med bistand i saker hvor studenter anklages for eksamens juks og har gitt bistand i en rekke slike saker.

 

I disse sakene har du som student rett på å få dekket advokatutgiftene.

Ta kontakt

 ERSTATNINGSKRAV VED UBERETTIGET FORFØLGNING

Personer som har vært utsatt for straffeforfølgning kan i de tilfeller der saken henlegges eller der det ender med frifinnende dom ha krav på oppreisning og erstatning  økonomisk tap og utgifter.

 

Jeg bistår i forbindelse med fremsettelse av erstatningskrav.

Advokatbistand dekkes av reglene om fri rettshjelp.

Ta kontakt

RÅD OM ANMELDELSE

Personer som har vært utsatt for alvorlige straffbare forhold kan ha behov for rådgivning forut for at de eventuelt anmelder saken.

Jeg yter rådgivning i slike saker.

Ta kontakt

SAKER SOM BERØRER BARN

Jeg arbeider med saker som berører barn - både foreldretvister som gjelder barnefordelingssaker og barnevernsaker.

Ta kontakt

FAMILIERETT

Jeg tar oppdrag innenfor familierett. Jeg bistår med å skrive testament, ektepakter og samboerkontrakter.

 

Hvis du har behov for juridisk bistand ta kontakt for samtale og vurdering.

Ta kontakt